04/04/2017

Heropening van de debatten in procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid? Het kan

In de mediatieke procedure van het slachthuis van Tielt erkent de Raad van State in het arrest nr. 237.899 van 3 april 2017 dat het voortbestaan van het slachthuis in het gedrang wordt gebracht door de bestreden sluitingsbeslissing. Uit die beslissing vloeit immers voort dat het slachthuis gedurende onbepaalde tijd de activiteiten dient stop te zetten.  Niettemin heropent de Raad van State de debatten, hetgeen toch wel uitzonderlijk is:

‘Door het indienen van een aanvaardbaar actieplan kan de verzoekende partij, die het bestaan van de vastgestelde overtredingen niet ontkent, de beweerde nadelen die voortspruiten uit de ‘tijdelijke’ sluitingsbeslissing echter voorlopig zelf ongedaan maken. De bewering dat het niet zeker is dat de verwerende partij haar goedkeuring zal geven aan een actieplan dat de uitbating in overeenstemming brengt met alle wettelijke bepalingen, is louter hypothetisch. Het ligt immers in de lijn der verwachtingen dat de verwerende partij zal handelen als een verantwoordelijke overheid en bij het uitoefenen van haar overheidstaak de vrijwaring van het algemeen belang ook rekening zal houden met de economische belangen van verzoekende partij. De verwerende en verzoekende partij zijn klaarblijkelijk in onderhandeling met het oog op het bereiken van een situatie waarin de verdere uitbating kan geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en meerbepaald overeenkomstig wat is voorgeschreven in de verordening nr. 1099/2009.

In die omstandigheden wil de Raad van State, vooraleer desgevallend de schorsing te bevelen, eerst aan de verzoekende partij de mogelijkheid om zelf, door het voorleggen van een aanvaardbaar actieplan, het nadeel dat voortvloeit uit de sluitingsbeslissing, ongedaan te maken. Indien zou blijken dat verwerende partij geen redelijke of wettelijke motieven heeft om haar goedkeuring daaraan te hechten, en de activiteiten weer toe te laten, zal de Raad van State aan de hand van de thans eds neergelegde en uitgebreid toegelichte procedurestukken nagaan of aan de overige schorsingsvoorwaarden is voldaan’.

Referentie: Pub506497

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Deborah Smets, Raad van State, Steve Ronse, Uiterst dringende noodzakelijkheid
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
10/10/2011

Publius en M&D Seminars slaan de handen in elkaar: Studienamiddag 'Gemeentelijke Aansprakelijkheid: wat is nieuw?' op 20 oktober 2011 te Sint-Niklaas

Volgende topics worden door onze medewerkers behandeld:

- Algemene principes van gemeentelijke aansprakelijkheid
Steve Ronse
- Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid en water
Kaat De Cock
- Gemeentelijke aansprakelijkheid en overheidsopdrachten
Sofie Logie
- Aansprakelijkheid van en voor gemeentepersoneel en gemeentemandatarissen
Jonas Riemslagh
- 10 schadebeperkende regels voor gemeenten
Dirk Van Heuven

Prijs
190 euro incl. het boek ‘Gemeentelijke aansprakelijkheid: wat is nieuw? – editie 2011’, documentatie, broodjeslunch en koffie/frisdranken.

Inschrijven kan via de website van M&D; Seminars.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Overheidsaansprakelijkheid, Sofie Logie, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
20/05/2010

Class actions op de helling?

Op donderdag 20 en 27 mei wordt in respectievelijk Kortrijk en Leuven het Jaarboek Milieurecht voorgesteld onder leiding van Prof. Dr. Kurt Deketelaere.

Steve Ronse zal er spreken over de mogelijke invoering in ons land van vorderingen tot afwikkeling van collectieve schadegevallen (de zgz. "class actions"). Deregelijke vorderingen laten toe om tegemoet te komen aan problemen van massaschade (bv. type Ghislenghien).

Samen met de voorstelling wordt een boek uitgebracht waarin ons kantoor een bijdrage heeft verzorgd.

Door de regeringscrisis staat de wet, die op heel wat verzet stuit (uit vrees voor Amerikaanse toestanden) op de helling.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Milieurecht, Overheidsaansprakelijkheid, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
24/09/2009

Dirk Van Heuven en Steve Ronse publiceren juridisch advies: Proceduremogelijkheden bij miskenning van de Handelsvestigingenwet: "Onderbreking van bouw-, verbouwings- en vestigingswerken zonder of in strijd met een sociaal-economische vergunning" (Retail Update Magazine 2009, nr. 2, 49)

Lees hier het artikel.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Handelsvestigingen, Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Handelsvestigingen, Handhaving stedenbouw, Lokale besturen, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags