28/07/2012

Revolutionaire procedurele nieuwigheden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Met decreet van 6 juli 2012 heeft de Vlaams Regering opnieuw de werking van de Raad voor Vergunningsbetwistingen gewijzigd.

Procedureel zijn alvast 2 nieuwe aspecten baanbrekend:

-                 de administratieve lus
-                 de minnelijke schikking

De administratieve lus biedt aan de vergunningverlenende overheid de mogelijkheid om, in elke stand van het geding, de aangeklaagde onregelmatigheid te remediëren. Uiteraard betreft dit onregelmatigheden die in die stand van de procedure daadwerkelijk remedieerbaar zijn (men denke bijvoorbeeld aan een schending van de formele motiveringsplicht).

De Raad wordt ook de mogelijk geboden om, op gezamenlijk verzoek van de partijen of op eigen initiatief, bemiddelend op te treden door het aanduiden van een bemiddelaar. De bekrachtiging van een tot stand gekomen akkoord kan daarbij enkel door de Raad worden geweigerd als dit strijdig zou zijn met de openbare orde, de regelgeving of de stedenbouwkundige voorschriften.

Andere nieuwigheden zijn o.a. het voorzien in de sanctionering van een kennelijk onrechtmatig beroep en de mogelijkheid om, na uitdrukkelijk verzoek, de identiteit van natuurlijke personen die partij zijn bij het geding weg te laten.

Toepassing van de administratieve lus en de minnelijke schikking zullen enkel kunnen worden gemaakt op de beroepen die zijn ingediend na de datum van inwerkingtreding van het decreet.

De nieuwe procedure is op vandaag nog niet in werking getreden.


Jan Beleyn
Meindert Gees
30/01/2012

Nieuwe omzendbrief voor lokale besturen inzake onteigeningen ten algemene nutte


Ook lokale besturen kunnen onteigenen om redenen van algemeen belang. Een onteigening kan maar gemachtigd worden indien dit algemeen belang is aangetoond net zoals de noodzaak om te onteigenen en, wanneer er gebruik wordt gemaakt van de Onteigeningswet van 1962, de hoogdringendheid.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur is principieel bevoegd om onteigeningsmachtigingen te geven aan de lokale besturen: gemeenten, OCMW's, provincies, autonome gemeentebedrijven, autonome provinciebedrijven, provinciale ontwikkelingsmaatschappijen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen).

Op 16 december 2011 verschenen twee relevante besluiten in het Belgisch Staatsblad.

Een eerste besluit is het besluit van 14 oktober 2011 van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010, 19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011 en 8 juli
2011.

Een tweede besluit is het besluit van 14 oktober 2011 van de Vlaamse Regering inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de OCMW's, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen.

De belangrijkste wijzigingen betreffen enerzijds het afschaffen van de verplichte instemming van de functioneel bevoegde minister voor de onteigeningsmachtigingen en anderzijds het creëren van een éénloketfunctie, waardoor alle onteigeningsprocedures voor de lokale besturen vermeld in het besluit, bij de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur terecht komen.

Van de gelegenheid werd gebruikt gemaakt om met een nieuwe omzendbrief de puntjes op de “i” te zetten.

De nieuwe omzendbrief BB 2011/5. - besluit van de Vlaamse Regering inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de O.C.M.W.'s, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, die op 18 januari 2012 in het Belgisch Staatsblad verscheen, vervangt de oude omzendbrief BA - 99/01 van 23 februari 1999 inzake onteigeningen voor algemeen nut.

De omzendbrief geeft o.m. nadere duiding bij de formele motiveringsplicht, waarop de lokale onteigende besturen dienen te anticiperen.

Jan Beleyn
Meindert Gees

Gepost door Meindert Gees

Blog Lokale Besturen
Tags Jan Beleyn, Lokale besturen, Meindert Gees, Onteigeningen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags