03/02/2016

Integratie gemeente-OCMW. Een communautaire opstoot...

Gisteren nog berichten wij u over de bevraging van minister Borsus van 27 januari 2016 in de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing. Lees hier nogmaals ons blogbericht. 

Inmiddels werd ook minister Homans in de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid bevraagd over de stand van zaken met betrekking tot de integratie gemeente-OCMW en meer in het bijzonder wat haar reactie is op de uitspraken van minister Borsus.

De repliek van minister Homans luidde als volgt;

'Mevrouw Pira, u hebt correct geciteerd wat vorige week in de Kamercommissie werd gezegd. Ik heb dat ook gelezen en ben er absoluut niet mee opgezet.

De discussie over een tweederde meerderheid of een gewone meerderheid is eigenlijk zonder voorwerp. Wij vragen geen staatshervorming, wat we wel zouden willen… Alle gekheid op een stokje, er zijn duidelijke afspraken gemaakt. In het federaal regeerakkoord is namelijk heel duidelijk afgesproken dat er geen zoveelste staatshervorming komt en dat er een communautaire stilstand is. Vlaanderen vraagt geen aanpassing van de bijzondere wet en geen bevoegdheidsoverdracht. Die hebben we ook niet nodig, omdat we de faciliteitengemeenten uit de regeling hebben gehouden. Dit moet dus niet met een tweederde meerderheid, maar bij gewone meerderheid.

Staatssecretaris Borsus zegt dat er geen consensus bestaat bij de regering en haalt het voorbeeld aan van het soort meerderheid waarmee dit dossier moet worden goedgekeurd, maar de niet-consensus is ruimer dan dat. Ik heb onmiddellijk contact opgenomen met het federaal niveau, me daarbij niet beperkend tot de leden van mijn partij, en heb gezegd dat ik graag zou hebben dat de Federale Regering ten laatste nu vrijdag een officieel standpunt inneemt. Men heeft geantwoord dat te zullen doen in de vergadering van het kernkabinet van de Federale Regering van aanstaande vrijdag.

Ik besluit, want meer kan ik er op dit moment niet aan toevoegen. We leven in een land met een moeilijke staatsstructuur. Het moet toch de bedoeling zijn dat de deelstaten, die ruime autonomie hebben, bij machte zijn om alles uit te voeren wat is opgenomen in hun regeerakkoord en dat niet indruist tegen onze staatsstructuur. Ik spreek dus niet alleen over Vlaanderen, maar ook over het Waalse Gewest. Ik reken dan ook op de partijen die deel uitmaken van de Federale Regering dat vrijdag een beslissing wordt genomen, opdat deze integratie, die van groot belang is voor de hertekening van het binnenlands bestuur, kan worden gerealiseerd.

Ik verheel niet dat we al behoorlijk in blessuretijd zitten. Leden van de meerderheid, die ook vrienden hebben aan de overkant van de straat, en leden van de oppositie, die ook vrienden hebben aan de overkant, ik reken ook op jullie verantwoordelijkheid.

(...)

'Ik heb niet veel bijkomende vragen gehoord, maar ik wil toch nog even mijn initieel antwoord herhalen. Federaal minister Borsus heeft duidelijk gezegd dat er geen consensus is in de Federale Regering. Aan Vlaamse zijde zitten dezelfde partijen in de Federale Regering als in de Vlaamse Regering, maar er zit natuurlijk nog een andere partij in de Federale Regering waar wij niet zoveel aan te zeggen hebben. In de Federale Regering is er vooralsnog geen consensus. Ik ben heel duidelijk en heel formeel: ik heb geëist dat er vrijdag een standpunt wordt ingenomen door de Federale Regering, liefst een standpunt dat in ons voordeel is, maar dat er in elk geval duidelijkheid is, zodat we verder kunnen.

Sommige collega’s vroegen zich af om welke piste het ging. Ik ga ervan uit dat de Federale Regering beseft dat ze de autonomie moet geven aan de deelstaten om een regeerakkoord te kunnen uitvoeren, zodat ze de wet gaan aanpassen zoals wij hebben gevraagd. Ik ga niet vooruitlopen op allerlei alternatieven, maar als ze die verantwoordelijkheid niet willen opnemen en tegelijk zelf getuigen dat dit land moeilijk te besturen valt met alle deelstaten als een federale overheid niet mee wil, dan zijn er inderdaad alternatieve pistes nodig.

Mevrouw Pira, u hebt niet uit disrespect gesproken over mijn medewerkers, maar het is niet zo dat we pas deze week zijn beginnen te praten met het federale niveau. De medewerker hier aan mijn rechterzijde heeft zo goed als een burn-out overgehouden aan alle contacten die hij met de federale overheid heeft moeten houden. Ik wil alleen maar aantonen dat we niet deze week zijn begonnen. U zegt dat we nu pas in gang zijn geschoten, maar als u zou weten hoeveel tijd en energie mijn kabinet en mensen van de administratie en ikzelf al in dit dossier hebben gestoken, dan zou u daarvan schrikken.

Ik ben het wel met u eens: we zitten in blessuretijd. Dat heb ik zelf ook gezegd. Vandaar dat ik komende vrijdag duidelijkheid eis van de Federale Regering, niet meer, maar zeker ook niet minder.

Minister Homans bijt van zich af. Ze is van oordeel dat geen tweederde meerderheid, noch een bevoegdheidsoverdracht, noch een aanpassing van de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen nodig is om tot een verplichte integratie gemeente-OCMW over te kunnen gaan. Ze sluit alvast niet uit dat er alternatieven zullen volgen om tot een (quasi-) verplichte integratie te komen. Minister Homans vroeg de Federale Regering officieel standpunt in te nemen tegen vrijdag. .

Inmiddels werd ook minister Borsus in de zitting van Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van vandaag opnieuw bevraagd over de eventuele wetswijzigingen die noodzakelijk zijn om tot een verplichte integratie gemeente-OCMW te komen.

'Collega’s, ik heb het advies van mijn administratie over de nodige wetswijzigingen om de OCMW’s in de gemeenten te integreren nog niet ontvangen. Het spijt mij. 

Ik heb er uiteraard alle begrip voor dat zowel u als de OCMW’s graag snel duidelijkheid willen verkrijgen, maar u begrijpt ongetwijfeld eveneens dat ik, zodra ik het advies van mijn administratie ontvangen heb, zelf ook even de tijd zal nemen om het advies te analyseren. Het gaat tenslotte over een fundamentele wetswijziging voor de OCMW’s. 

Het doel van die wetswijziging, vanuit het federaal standpunt, is het wegwerken van de grendels in de wetgeving die een integratie van het OCMW in de gemeente op dit ogenblik onmogelijk maken. Zowel de Vlaamse regering als de Waalse regering heeft immers intenties om, in het ene geval verplicht en in het andere vrijwillig, zulk een fusie in te voeren. Het is aan de regio’s, die bevoegd zijn voor de
bestuurlijke organisatie van de OCMW’s, om de criteria voor de integratie te bepalen en de nodige garanties in te bouwen.

Het tijdpad zal vastgesteld worden in samenspraak met de regering en het Parlement, in functie van de stappen die moeten worden gedaan. Artikel 2 van de organieke wet moet gewijzigd worden. De 
eventuele impact op de bijzondere wet moet nog onderzocht worden. De Vlaamse regering hoopt in
2015 het fiat van de federale regering te krijgen voor de aanpassing van de federale regelgeving. We zijn van plan om de beleidsintenties van de Gewesten op dat stuk te respecteren. Zodra mijn administratie over voldoende gevalideerde studies beschikt, zal ik u dat meedelen zodat ik die informatie met u zou kunnen delen.'

Minister Borsus vraagt (opnieuw) meer tijd...

Meer nieuws volgt ongetwijfeld later deze week! 

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Lokale Besturen
Tags Fusie gemeente-OCMW, Leandra Decuyper, Lokale besturen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
02/02/2016

Dan toch geen (verplichte) integratie gemeente-OCMW tegen 1 januari 2019?

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  Willy Borsus werd hierover op 27 januari 2015 opnieuw bevraagd in de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing:

'Mijnheer de minister, in uw antwoord op mijn vraag van oktober 2015 drukte u de hoop uit dat u nog maar enkele  weken zou nodig hebben om het voorontwerp van wet aan de regering voor te eggen. De tekst zou vervolgens, samen met de door u verkregen studies aangaande de integratie van OCMW’s en gemeenten, aan deze commissie worden bezorgd.  Tijdens de bespreking van uw beleidsnota begin december heb ik begrepen dat u het wetsontwerp deze of volgende maand zou voorstellen.

Ik begrijp dat het een juridisch complexe materie betreft en dat de wettekst een degelijke voorbereiding vereist. Voor de lokale besturen begint de tijd te dringen, zeker in Vlaanderen, waar de mindset er reeds is. 

Het federale regeerakkoord drukt de ambitie uit om de integratie mogelijk te maken. Zoals u weet, wil het Vlaams Gewest dat tegen de start van de volgende lokale legislatuur algemeen invoeren, opdat nieuwe besturen meteen aan de slag kunnen om lokaal een geïntegreerd sociaal beleid uit te bouwen en dat sociale beleid verder te versterken.

Wat is de stand van zaken? Wanneer komt het wetsontwerp naar de commissie?

Het is een mogelijkheid om rond dit wetsontwerp een aparte bespreking te organiseren. 

Krijgen de Gewesten de mogelijkheid om de integratie van OCMW’s en gemeenten, indien gewenst, algemeen door te voeren en te verplichten? Dat is vooral belangrijk voor Vlaanderen. In het regeerakkoord staat dat er geen  verplichting komt op federaal niveau. Krijgt het Gewest de kans om het op een juridische manier zelf te verplichten?'

Het antwoord van minister Willy Borsus luidde als volgt:

'Mevrouw Van Peel, in de eerste plaats herhaal ik dat ik mij strikt wil houden aan het regeerakkoord zodat een organieke integratie van de gemeentebesturen en de OCMW’s mogelijk wordt.

Ik benadruk in dat opzicht de term ‘mogelijk’. Dit betekent dat de nieuwe federale wet niet zal voorzien in de bevoegdheid van de Gewesten om de integratie te verplichten ten aanzien van de lokale besturen. Er bestaat momenteel geen consensus in de regering over het dossier, met name over de moeilijke vraag of men gebruik moet maken van een wet aangenomen bij gewone meerderheid of een wet aangenomen bij bijzondere meerderheid. 

Zoals ik al heb gepreciseerd, zal de situatie van de faciliteitengemeenten op een specifieke manier in aanmerking worden genomen.

Ik hoop zo snel mogelijk tot een consensus tussen de partijen van de meerderheid te komen in het dossier. Zodra een  akkoord is bereikt door de Ministerraad in eerste lezing, zullen de studies worden gecommuniceerd aan de commissie voor de Volksgezondheid zodat zij alle elementen heeft die nodig zijn voor het onderzoek van dit moeilijke dossier.'

Het ziet er dus niet direct naar uit dat - in tegenstelling tot hetgeen uiteengezet werd in het Vlaamse regeerakkoord - de verplichte integratie er tegen januari 2019 komt. 

De Vlaamse regering zal met creatieve voorstellen moeten komen, wil zij toch een integratie gerealiseerd zien... 

Meer nieuws volgt ongetwijfeld! 

Aarzel alvast niet om ons te contacteren mocht u hierover vragen en/of opmerkingen hebben! 

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Lokale Besturen
Tags Fusie gemeente-OCMW, Leandra Decuyper, Lokale besturen, OCMW
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
28/07/2015

Wie is bevoegd om de fusie van gemeente & OCMW te regelen?

Het is de bedoeling om de volledige integratie tussen gemeente & ocmw te regelen tegen 1 januari 2019. Daarvoor moeten tal van federale en gewestelijke wetten, decreten en besluiten gewijzigd worden.

Op het veld is er de zenuwachtigheid en vooral de vraag of een en ander nog tijdig geregeld kan worden.  De omstandigheid dat er geen duidelijkheid is over wie bevoegd is, de federale dan wel de gewestelijke overheid om een en ander te regelen, maakt de zaken er zeker niet gemakkelijker op.

Lees hierover het antwoord van federale minister Borsus van 17 juni 2015 op diverse parlementaire vragen (p. 23 e.v.):

'Mevrouw de voorzitter, collega’s, zoals ik al heb gepreciseerd in antwoord op vorige vragen over dit delicate onderwerp, begrijp ik natuurlijk dat de steden, de gemeenten, de OCMW’s en u snel verduidelijking willen in dit gevoelige dossier. Het gaat echter om een complex dossier dat een minutieuze voorbereiding, een grondige juridische analyse en, in voorkomend geval, een zekere politieke arbitrage vergt.

De bedoeling van de beoogde wetswijziging vanuit federaal perspectief is om de wetgeving aan te passen om de integratie van de OCMW’s in de steden of gemeenten mogelijk te maken. Zoals u weet,
heb ik hierover verschillende studies en adviezen besteld. 

Volgens de studies waarover ik beschik, is het niet mogelijk om de bevoegdheid om de gemeenten en
OCMW’s toe te staan te fuseren gewoon naar de deelgebieden over te hevelen. Wél kan de federale overheid de fusie via een gewone wet toestaan of zelfs opleggen.

Een bijzondere wet zou echter nodig zijn voor een bepaald aantal faciliteitengemeenten van ons land. De analyses verschillen echter wat betreft de perimeter van de faciliteitengemeenten waarvoor een
bijzondere wet noodzakelijk zou zijn, met name wat het aantal betrokken gemeenten betreft. Op basis van de studies waarover ik beschik, en naar aanleiding van het mandaat dat het kernkabinet mij
toevertrouwt, zal ik over twee weken een voorstel formuleren aan het kernkabinet en aan de regering om tot een methodologie van beslissing te komen in dit dossier'.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Fusie gemeente-OCMW, Lokale besturen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags