21/01/2015

Uitvoeringsbesluit doet Decreet Complexe Projecten in werking treden op 1 maart 2015

Het besluit van 12 december 2014 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten werd vandaag in het Belgische Staatsblad gepubliceerd.

Het uitvoeringsbesluit doet het Decreet Complexe Projecten in werking treden op 1 maart 2015.

Lees de integrale tekst van het besluit hier.
27/08/2014

Decreet betreffende complexe projecten vandaag gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Ook het decreet betreffende complexe projecten werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het decreet heeft de bedoeling bouwprojecten van groot maatschappelijk en ruimtelijk strategisch belang sneller te realiseren. Het valt nog af te wachten welke projecten precies allemaal onder het decreet kunnen vallen.

Het decreet zal in werking treden op een nader door de Vlaamse Regering te bepalen datum. 

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Lokale Besturen
Tags Complexe Projecten, Leandra Decuyper, Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
11/12/2012

Bijzondere regeling voor strategische investeringsprojecten nakend


De Vlaamse regering heeft volgens een persmededeling van de Vlaamse regering van vrijdag 16 november 2012 beslist om een Cel Vlaamse en strategische Investeringsprojecten (VIP) en een Gewestelijke Stedenbouwkundige Vergunningscommissie (GSVC) op te richten. Hiermee wil de Vlaamse regering anticiperen op het vooralsnog uitblijven van het nieuwe decreet over de omgevingsvergunning en het kaderdecreet over investeringen
<u1:p></u1:p>
Deze VIP en GSVC dienen te zorgen zorgen dat initiatiefnemers van investeringsprojecten - private of publieke projecten zoals bv. rusthuizen, wooneenheden of wegeninfrastructuur - intensieve begeleiding kunnen krijgen bij de realisatie van hun project. In die zin wil de Vlaamse regering hiermee voorkomen dat investeringsprojecten nodeloos vertraging oplopen, of geblokkeerd geraken.
<u1:p></u1:p>
Bij complexe investeringsprojecten zal de Cel Vlaamse en strategische Investeringsprojecten zo vroeg mogelijk in het proces een actieve bemiddelingsrol spelen via een toegewezen procesmanager. De procesmanager begeleidt het hele project en zorgt voor een actief relatiebeheer tussen de aanvrager en de adviesinstanties. De VIP heeft als missie ervoor te zorgen dat de investeerder binnen de Vlaamse overheid een intensieve begeleiding krijgt.
<u1:p></u1:p>
Daarnaast wordt per provincie een Gewestelijke Stedenbouwkundige Vergunningscommissieopgericht. Zij formuleert in de formele adviesprocedure een geïntegreerd advies voor de haar voorgelegde dossiers. De GSCV wordt samengesteld uit alle bevoegde adviesinstanties onder het voorzitterschap van de gouverneur. De gouverneur vervult in die zin een bijzondere signaalfunctie voor de Vlaamse regering, hij treedt op als een soort 'turbomanager vergunningen' en kan bij problemen de bemiddeling vragen van het bemiddelingscomité op Vlaams niveau. In dat opzicht dient hij de vergunningsbehandeling te versnellen door tot geïntegreerde in plaats van tegenstrijdige adviezen te komen vanuit diverse Vlaamse instanties. Het bemiddelingscomité op Vlaams niveau wordt samengesteld door de betrokken kabinetten, de leidend ambtenaren van de betrokken administraties en de procesmanager. De Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening zit het bemiddelingscomité voor. Ook leden van de Vlaamse regering kunnen het bemiddelingscomité samenroepen.
<u1:p></u1:p>
Hoewel het persbericht spreekt van een inwerkingtreding begin december 2012, lijkt hiervan op heden nog geen sprake te zijn.
<u1:p></u1:p>
<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>
<u1:p></u1:p>
<o:p> </o:p>

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Complexe Projecten, Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags