09/01/2017

Kaart met van archeologienota vrijgestelde gebieden uitgebreid

Op 5 januari 2017 werd de kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt - en waarvoor derhalve geen archeologienota dient te worden opgemaakt - uitgebreid.

Bij het aanvragen van een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning een in een gebied waar geen archeologische erfgoed te verwachten valt, dient geen archeologienota bij de vergunningsaanvraag gevoegd worden.

Door de uitbreiding van deze gebieden wordt het aantal vrijgestelde zones van 2519 naar 3636 zones uitgebreid. De oppervlakte van de gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt, stijgt daarmee van 1,55% van het totale oppervlak van Vlaanderen naar 1,78%.
Wij gaan er evenwel van uit dat deze uitbreiding niet de laatste was en in de toekomst bijkomende zones zullen vastgesteld worden. 

De uitgebreide kaart via het geoportaal
Meer informatie over de gevallen waarin wel een archeologienota vereist is, vindt u hier.

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Archeologie, Leandra Decuyper, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw, Vlaams omgevingsrecht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
29/12/2016

Daar is de archeologienota 'light'

Op 1 januari wordt de zeer bekritiseerde archeologienota (vertragend, duur en vaak nutteloos) bijgestuurd.  Op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed kan gelezen worden:

'Op 16 december 2016 keurde de Vlaamse Regering enkele wijzigingen aan de onroerenderfgoedregelgeving en de Code van Goede Praktijk goed. Deze wijzigingen hebben vooral implicaties voor alle lokale besturen, en zeker voor de erkende onroerenderfgoedgemeenten, en erkende archeologen. Zij ontvingen van ons de nodige informatie over de wijzigingen. De belangrijkste aanpassingen zetten wij graag even op een rij.

Waarom deze wijzigingen?

Het grootste deel van de wijzigingen aan de onroerenderfgoedregelgeving vloeit voort uit de implementatie van het kerntakenplan voor Onroerend Erfgoed.

In navolging van het Regeerakkoord 2014-2019 keurde de Vlaamse Regering op 17 juli 2015 de generieke besparingen en kerntakenplannen van de Vlaamse overheid goed. Het goedgekeurde kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed bevat een aantal beslissingen die een aanpassing van de onroerenderfgoedregelgeving en andere regelgeving vroegen. Daarnaast werden ook enkele aanpassingen van technische of financiële aard doorgevoerd.

Nu de archeologieregelgeving ruim een half jaar van toepassing is, wordt bovendien een aantal aanpassingen aan de Code van Goede Praktijk en archeologieregelgeving doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn tot stand gekomen in overleg met de Vlaamse Ondernemers in Archeologie (VONA) en komen tegemoet aan enkele bezorgdheden geuit door zowel de archeologische sector als andere sectoren.

De wijzigingen treden op 1 januari 2017 in werking.

(...)

De Code van Goede Praktijk 2.0

De introductie van de archeologienota met beperkte samenstelling. Hierdoor neemt de opmaak van een archeologienota minder tijd in beslag in bepaalde situaties waar geen archeologisch erfgoed aanwezig is, de bodemingrepen geen negatieve impact veroorzaken of een opgraving niet tot nuttige kenniswinst leidt.
De introductie van de assistent-aardkundige beperkt de inzet van de aardkundige tot situaties waarin deze expertise absoluut noodzakelijk is. Voor alle andere situaties volstaat het voortaan om een beroep te doen op een assistent-aardkundige: personen die niet noodzakelijk gediplomeerd zijn in de aardwetenschappen, maar toch over een zekere kennis inzake bodemsoorten en sedimenten beschikken.

Andere aanpassingen in functie van het archeologisch vooronderzoek

Een versnelde tweemaandelijkse vaststellingsprocedure voor de kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Op die manier kunnen percelen/gebieden die beantwoorden aan de criteria voor opname sneller op de kaart opgenomen worden. Percelen en gebieden opgenomen op de kaart zijn vrijgesteld van het bekomen van een archeologienota.
Er wordt toegestaan dat aan de vergunningsaanvraag een archeologische nota wordt toegevoegd die nog niet bekrachtigd is, maar wel al voor bekrachtiging is ingediend bij het agentschap. Zo hoeft een bouwheer of ontwikkelaar de termijn van 21 dagen voor bekrachtiging niet af te wachten om de vergunningsaanvraag in te dienen. De bouwheer of ontwikkelaar moet de bekrachtigde archeologienota wel indienen vóór de beoordeling van de vergunningsaanvraag door de vergunningverlenende overheid.'

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Archeologie, Dirk Van Heuven
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
18/11/2016

Hervorming archeologienota op komst

Het is gekend dat de archeologienota én vertragend én duur is.  Er zijn ten andere ook vragen naar de maatschappelijke relevantie van de proliferatie van archeologieonderzoeken, anders dan de tewerkstelling van archeologen op kosten van de vergunningsaanvrager.

De druk blijkt te hoog want nu al zou het systeem worden herdacht als we Netwerk Architecten Vlaanderen mogen geloven.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Archeologie, Dirk Van Heuven, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
14/04/2016

Verplichte archeologienota bij vergunningsaanvraag vanaf 1 juni 2016

In ons recent blogbericht van 14 maart 2016 deelden wij u mee dat het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 de aanvrager van een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in bepaalde gevallen verplicht een bekrachtigde archeologienota bij de vergunningsaanvraag te voegen. Deze archeologienota was toen evenwel nog geen verplichting voor de aanvragers. 

Met ministeriële besluiten van 25 maart 2016 houdende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 op 1 april 2016/op 1 juni 2016, beide gepubliceerd op 31 maart 2016, treden de bepalingen met betrekking tot de archeologienota (en het intergrale hoofdstuk archeologie) wel in werking.

Vanaf 1 april 2016 beschikken aanvragers van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning over een mogelijkheid om op basis van een vooronderzoek een archeologienota te laten opmaken door een erkend archeoloog en deze te laten bekrachtigen door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Vanaf 1 juni 2016 zijn vergunningsaanvragers verplicht om in de in artikel 5.4.1. tot en met 5.4.4. van het Onroerenderfgoeddecreet aangewezen situaties bij hun stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningsaanvraag een archeologienota te laten opmaken door een erkend archeoloog en deze te laten bekrachtigen door het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

Om te weten over welke stedenbouwkundige vergunningaanvragen en verkavelingsaanvrager het gaat, verwijzen wij u door naar ons vorig blogbericht van 14 maart 2016. In bijlage bij het blogbericht vindt u er de 'beslissingsboom archeologisch onderzoek'.

De inwerkingtreding van de overige bepalingen van het hoofdstuk archeologie (art. 5.1.1. tot en met artikel 5.6.1 Onroerenderfgoeddecreet), alsook de begrippen/definities en de bepalingen met betrekking tot de daarmee gepaarde gaande premies, kosten e.d.m. zijn in werking getreden op 1 april 2016.

Hier vindt u alvast de link naar beide ministeriële besluiten:


Gepost door Leandra Decuyper

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Archeologie, Leandra Decuyper, Lokale besturen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
14/03/2016

Beslissingsboom archeologisch vooronderzoek

Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 verplicht de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning om in bepaalde gevallen een bekrachtigde archeologienota bij de vergunningsaanvrager te voegen.

In die gevallen stelt de aanvrager, voorafgaand aan de vergunningsaanvraag, een erkend archeoloog aan die een archeologisch vooronderzoek uitvoert en die de archeologienota opmaakt. Deze wordt dan ter bekrachtiging ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Consulteer hier naar de beslissingsboom van het Agentschap om na te gaan of een vergunningsaanvraag al dan niet door deze archeologieverplichting wordt gevat.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Archeologie, Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags